Public
Authored by dautiengbinhduong

Cách xin giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương cho nhà ở

Xin Giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương cho nhà ở

binh-duong-de-nghi-cong-nhan-thi-xa-thuan-an-va-di-an-la-do-thi-loai-3-3796

Thứ nhất, trường hợp cần xin phép lúc xây dựng nhà ở

Căn cứ luật chơi tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng thì:

“Điều 89. Đối tượng những loại giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương

1. Trước lúc khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư buộc phải mang giấy phép xây dựng bởi vì cơ quan nhà nước mang thẩm quyền cấp theo luật chơi của Luật này, trừ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.” Trong khoản hai của Điều 89 Luật xây dựng mang liệt kê một số điều kiện xây dựng nhà ở sẽ ko nên xin cấp phép ngoài ra trong luật chơi này không liệt kê đối tượng nhà ở thuộc đô thị. vì vậy trong điều kiện này điều kiện chúng ta muốn xây nhà ở trong khu vực Thành phố Thanh Hóa chúng ta sẽ cần xin cấp Giấy phép xây dựng.

Thứ 2 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

Căn cứ bí quyết thức tại Điểm a, Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng quy định như sau:

“Điều 102. quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh gia hạn xin giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương

1. quá trình cấp giấy phép xây dựng & điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan với thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;”

Như vậy, theo luật chơi này thì bạn xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực đô thị thì chúng ta cần phải chuẩn bị 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dầu tiếng bình dương xây dựng để gửi đến cơ quan thẩm quyền.

Về thành phần hồ sơ được bí quyết thức tại Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD thì bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc kiểu dáng bản vẽ thi công đc phê duyệt theo luật chơi của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:1) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;2) Bản vẽ mặt bằng các tầng, những mặt đứng & mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200
  • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 cùng với mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.
  • so với công trình với tầng hầm bắt buộc bắt buộc sở hữu thêm bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư cam kết an toàn cho công trình công trình lân cận.
  • đối với công trình xây dựng với công trình liền kề cần bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn so với công trình liền kề.
cách xin giấy phép xây dựng dầu tiếng bình dương cho nhà ở 9 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment