Public
Authored by viet verco

Công việc của giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính là người nắm quyền quản lý toàn bộ tài chính trong doanh nghiệp hay nói cách khác người quản trị tài chính doanh nghiệp là giám đốc tài chính CFO

Mọi giám đốc tài chính - CFO đều có một mục đích chung đó là giúp doanh nghiệp có thể tối đa hóa các lợi nhuận thông qua việc tối đa hóa các giá trị của doanh nghiệp.

Do vậy, vai trò chuyên môn của giám đốc tài chính không chỉ rất quan trọng đối với một doanh nghiệp mà còn cả đối với các nhà quản lý cũng như chủ đầu tư vào doanh nghiệp.

giam-doc-tai-chinh-cfo

Nói vậy để thấy được vai trò quan trọng của giám đốc tài chính, đây là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường tài chính. CFO sẽ quản trị điều hành dòng tiền ra và vào trong doanh nghiệp một cách nhịp nhàng để không để làm lãng phí những đồng vốn của doanh nghiệp.

Các công việc của giám đốc tài chính là gì?

Mặc dù nghe qua có thể thấy công việc của giám đốc tài chính khá đơn giản nhưng nhưng thực tế thì không phải như vậy. Công việc của giám đốc tài chính là cực kỳ phức tạp. Các công việc của một CFO trong doanh nghiệp có thể thấy như sau:

  • Các giám đốc tài chính sẽ cần tổ chức khâu huy động vốn để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Luôn cần phải dự báo lượng vốn cũng như nhu cầu vốn cần thiết để từ đó có thể lựa chọn được những hình thức huy động vốn với quy mô hợp lý.
  • Khi huy động được vốn thì sẽ cần phải phân bổ vốn cho các cơ hội đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Với điều kiện giới hạn về nguồn vốn thì giám đốc tài chính sẽ cần phải phân bổ hợp lý cho các dự án sao cho có thể tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp được.
  • Lựa chọn kênh đầu tư đúng đắn và sử dụng nguồn vốn để tối ưu hóa lợi nhuận, giúp doan nghiệp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
  • Cuối cùng thì giám đốc tài chính sau đó sẽ phải có những quyết định phân phối dòng tiền hợp lý đó là quyết định tái đầu tư hoặc trả co các nhà đầu tư.

Như vậy các bạn sau khi đọc hết bài viết có thể hiểu được vai trò của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp. Hiện tại để trở thành giám đốc tài chính thì bạn cần tốt nghiệp cử nhân các ngành tài chính hoặc kế toán sau đó tham gia khóa học giám đốc tài chính tại Verco để có thể trở thành một CFO đúng nghía nhé.

24 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment