Hoods:

  • Osnabrueck -> Osnabrueck1 und Osnabrueck2
  • Oldenburg -> Oldenburg1 und Oldenburg2
  • Leer Emden Aurich -> Leer und Aurich
  • Butjadingen -> Butjadingen und Tossens

Hoodselector:

  • fix filter own Network
  • fix filter default Hood